Monthly Archives: April 2016

Współpraca z inwestorami

ImperaAlfalogo150x56-e1421094658256Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy kolejne umowy o współpracy z inwestorami – tym razem naszym partnerami zostały Impera Alfa  Sp. z o.o. z Warszawy oraz Leonarto Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wspólnie będziemy prowadzić działania w celu komercjalizacji technologii powstałych na Akademii Morskiej w Szczecinie.

We completed another expertises and R&D works

DSC06416Recently MUS Innovation Centre has completed a lot of different types of experties and R&D solutions, both for institutional clients, as well as commercial. The implementation of this type of work is an important part of our business, and allows us to plan further cooperation with companies and municipalities.

For a company from South Poland we have realized ambitious work involving the estimation of the invention for the maritime industry related to the innovative method of obtaining wave energy. We had to built a team of experts consisting of scientists of several universities and representatives of commercial companies, both Polish and foreign (total of eight people). Scientists used Laboratory of Risk Analysis.

For Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority SA we have done work related to the analysis of the risks of exploitation the containers on the Nord Stream gas pipeline and we have defined the specifications of the northern approach fairway to the port of Swinoujscie, estimating the cost of the solution.

We have worked with the Ministry of maritime economy and inland navigation, involving the analysis of the social, financial and legal implementation into Polish law the provisions of Council Directive 2014/112 / EU concerning certain aspects of the organization of working time on inland waterways.

We have done expertise for an international chemical company on improving the efficiency of its production processes and logistics, mapping its current state and indicating areas for optimization.

We have also qualification to perform research and analysis “insurance”, we have performed an analysis of defective bolts and the fuel hose on one of the ships.

Currently, we are negotiating further expert works and R&D with companies from the area of the West Pomeranian region and the rest of Poland.

Zrealizowano kolejne prace eksperckie oraz B+R

DSC06416Centrum Innowacji zrealizowało w ostatnim czasie szereg różnego typu eksperckich prac badawczo-rozwojowych, tak dla odbiorców instytucjonalnych, jak i komercyjnych. Realizacja tego typu prac jest ważnym elementem naszej działalności, otwiera nam drogę do wdrożeń oraz dalszej konkretnej współpracy z firmami oraz urzędami.

Dla firmy z południa Polski zrealizowaliśmy ambitną pracę polegającą na oszacowaniu wynalazku dla branży morskiej związanego z innowacyjną metodą pozyskiwaniem energii. W celu realizacji zlecenia musieliśmy zbudować zespół ekspercki złożony z pracowników naukowych kilku uczelni wyższych oraz przedstawicieli firm komercyjnych, tak polskich jak i zagranicznych (razem 8 osób). Ekspertyza powstała z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej (Centrum Ryzyka).

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wykonaliśmy prace związane z analizą ryzyka eksploatacji kontenerowców nad gazociągiem Nord Stream oraz określiliśmy parametry techniczne północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, szacując koszty tego rozwiązania. Te prace również powstały z wykorzystaniem ww. laboratorium.

Zamknęliśmy także pracę dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, polegającej na analizie skutków społecznych, finansowych oraz prawnych implementacji do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady 2014/112/UE dotyczących niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym.

Dla międzynarodowej firmy chemicznej wykonaliśmy ekspertyzę dot. poprawy efektywności jej procesów produkcyjnych oraz logistycznych, mapując jej stan obecny oraz wskazując obszary optymalizacji.

Posiadamy także kwalifikacje do wykonywania badań i analiz “ubezpieczeniowych”, wykonaliśmy analizę wadliwej śruby i przewodu paliwowego na jednym ze statków.

Obecnie negocjujemy kolejne prace eksperckie i badawczo-rozwojowe z firmami z terenu regionu zachodniopomorskiego i pozostałej części Polski.

Oferta usługi przygotowania projektów finansowania z EFS

Centrum Innowacji, po kilku miesiącach negocjacji, ustaliło warunki współpracy w zakresie pozyskiwania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udało nam się pozyskać, w naszej ocenie, najlepszego na rynku zachodniopomorskim eksperta w zakresie tego typu dotacji. Posiada on ponad 10 letni staż pracy przy projektach finansowanych z EFS, w tym m.in. doświadczenie w opracowaniu kilkudziesięciu projektów o łącznej wartości ponad 30 mln zł oraz doświadczenie w ocenie blisko 100 projektów finansowanych z EFS (w tym blisko 70 w ramach POWER). Posiada również ważny certyfikat Ministerstwa Rozwoju dla ekspertów oceniających wnioski.

Oferta dla klientów Centrum Innowacji dotyczy:
a) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)
b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Szczegóły oferty znajdują się poniżej. Zainteresowane współpracą firmy, instytucje itd. zachęcamy do kontaktu z biurem Spółki.

Oferta CIAM POWER