Monthly Archives: June 2016

We will manage The Fuel Research, Hydraulic Fluids and Environmental Protection Centre

On 23rd March an agreement was signed between Maritime University of Szczecin, represented by the Rector Prof. DSc. PhD. Eng. Master Mariner Stanisław Gucma and MUS Innovation Centre SPV, represented by the CEO Konrad Frontczak. MUS IC will be responsible for commercial services carried out in the Fuel Research, Hydraulic Fluids and Environmental Protection Centre.slide_2

The Laboratory provides services in respect of researching kerosene products, hydraulic fluids and environmental protection based on state-of-the-art laboratory equipment and research methods. In accordance with the current standards we conduct research of lubricating oils – engine and transmission oils, hydraulic oils, naval fuels, water quality and morphology of liquids and dusts.

The Laboratory allows to use its potential for performance of complex study in respect of:

  • Hydraulic oils in any use – full scope of study (physical and chemical properties, quality, purity, usability for further operation);
  • Lubricating oils – full scope of usage study (physical and chemical properties, including lubricity, quality, purity, usability for further operation, variation monitoring);
  • Transformer oils (physical and chemical properties, quality, purity, usability for further operation);
  • Fuels for automatic-ignition engines naval, automobile, traction (analysis of quality, composition, morphology, pollution, dusting quality, physical and chemical properties, operation advisory);
  • Study for natural environment protection;
  • Water pollution with petroleum-derivative substances – gas chromatography;
  • Analysis of exhaust gases in industrial power facilities – full scope.

Based on analysis of study results we give out recommendations and guidelines in respect of operation of devices.

We invite you to use our services! Promotional movie: https://youtu.be/OABosESyEJ8slide_1

CIAM Operatorem “Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”!

Z radością informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. zostało wybrane Operatorem tej infrastruktury badawczej. slide_1

Oznacza to, że CIAM będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu powyższego Centrum (inaczej CBP), w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw na zasadach komercyjnych w obszarze określenia obecnego i prognozowania stanu paliwa lub innych cieczy roboczych oraz ich optymalnego wykorzystania.

Do usług CBP zaliczamy:
– badania standardowych własności fizykochemicznych paliw i olejów smarowych,
– badania zawartości cząstek metali metodą spektrofotometrii emisyjnej w paliwach i olejach,
– analizę zawartości siarki w produktach ropopochodnych,
– badania pozostałości po koksowaniu w produktach naftowych metodą micro,
– analizę gazów spalinowych z silników o zapłonie samoczynnym;
– badania wód zaolejonych,
– badania czystości i określanie klasy czystości olejów hydraulicznych
– analizę wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej,
– analizę zawartości Ca, Ba, Si, Pb, P, S w apatytach, fosfatach, siarce pylistej, popiołach dymnicowych, pyłach zbożowych na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF),
– spektrometrię w podczerwieni oraz pomiary wzbudzenia i emisji fluorescencji w systemie skaningowym i w układzie komputerowej analizy danych z software FL WinLab.

slide_2Jest to trzecie laboratorium, które AM przekazuje w zarządzanie swojej spółce celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zleceniodawców oraz możliwość zastosowania konkurencyjnych stawek rynkowych.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska powstało na bazie doświadczeń i sprzętu Wydziałowego Laboratorium Badania paliw i cieczy roboczych Wydziału Mechanicznego. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 jest doposażane w unikalną, najnowocześniejszą specjalistyczną aparaturę badawczą oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia innowacyjnych badań i usług. Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska to najnowszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska
Akademii Morskiej w Szczecinie.
ul. Willowa 2
71-650 Szczecin

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Więcej informacji o CBP: http://cbp.am.szczecin.pl/

FILM PROMUJĄCY: https://youtu.be/OABosESyEJ8

 

 

loga_UE