Monthly Archives: August 2016

Another expertise’s, research and trainings

Recent weeks have brought us another interesting projects and use of scientific thought in practice.

We took part in the tender for the “Purchase of expert services consisting in the assessment of applications for the design platform pad for new ideas – Hub of Talent”. Our experts have evaluated ideas for business activity in the field of physics / geodesy and cartography and in the field of medical science.

We have done expertise related to the implementation of the project in ROP 2007-2013 for Mazovian Unit of EU Programmes Implementation in Warsaw. Our expert has prepared factual elaboration. Now Mazovian Unit of EU Programmes Implementation may take a crucial decision about its beneficiary. The project aimed to purchase of innovative machines and technical facilities for an SME.

We have done research related to testing the effectiveness of the functioning of the components of the propulsion system for Polish shipowner. Our experts personally conducted research and tests.

We have developed the energy consumption analysis and the opinion related to a schedule and scope of conducting certification of energy efficiency for Espersen Polska Sp. o.o., (Espersen Polska Sp. z o.o. is a large company from the West Pomeranian Voivodeship).

We also organized professional training on “Construction machinery and equipment” for a dozen employees from Ecol Sp. o.o. (Rybnik). Training was organized on Maritime University and its equipment.

We were also elected as an Operator of The Fuel Research, Hydraulic Fluids and Environmental Protection Centre. This is a brand new laboratory. It provides services in respect of researching kerosene products, hydraulic fluids and environmental protection based on state-of-the-art laboratory equipment and research methods. In accordance with the current standards we are able to conduct research of lubricating oils – engine and transmission oils, hydraulic oils, naval fuels, water quality and morphology of liquids and dusts.

MUSIC can also take part in EU projects. Thanks to years of contacts in this area, we have joined the project “Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go” under the INTERREG South Baltic. City of Swinoujscie is a project leader. The aim of the project is very interesting, it’s about implementing electric vehicles in Swinoujscie.

Currently, we are negotiating part in very interesting projects for science and business, including wind energy branch and the implementation of one of the inventions of Maritime University of Szczecin.

Kolejne prace eksperckie, badania, szkolenia w Centrum Innowacji

Ostatnie tygodnie przyniosły nam kolejne ciekawe realizacje oraz wykorzystanie myśli naukowej w praktyce gospodarczej.

Wzięliśmy udział w przetargu na “Zakup usług eksperckich polegających na ocenie wniosków aplikacyjnych do projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talent“. Nasi eksperci oceniają pomysły na działalność gospodarczą w obszarze fizyka/geodezja i kartografia oraz w dziedzinie nauk medycznych. Obaj eksperci to młoda polska kadra naukowa, która już teraz ma doświadczenia praktyczne oraz technologie, nad którymi pracuje w celu wdrożenia na rynku.

P1040203Dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wykonaliśmy ekspertyzę związaną z realizacją projektu w RPO WM 2007-2013. Nasz ekspert przygotował opracowanie, dzięki któremu Jednostka Wdrażająca RPO WM może podjąć kluczową decyzję w sprawie rozliczenia się z beneficjentem jednego z projektów unijnych. Projekt ten dotyczył zakupu innowacyjnych maszyn oraz zaplecza technicznego.

Dla polskiego armatora wykonaliśmy badania związane z testowaniem skuteczności funkcjonowania elementów układu napędowego statku. Nasi eksperci udali się na miejsce postoju jednostki, by osobiście przeprowadzić badania oraz testy.

boton-1311853Dla Espersen Polska Sp. z o.o., dużego podmiotu z województwa zachodniopomorskiego, opracowaliśmy analizę zużycia energii oraz opinię dotyczącą harmonogramu i zakresu prowadzenia certyfikacji efektywności energetycznej. Praca odbyła się częściowo na terenie zakładu w Koszalinie. Warto zauważyć, że kontakt z firmą jest rezultatem udziału w jednej z giełd kooperacyjnych nauka-biznes, organizowanych przez publiczne uczelnie wyższe Pomorza Zachodniego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera UMWZ.

Prowadzimy także fachowe szkolenia. Dla kilkunastu pracowników firmy Ecol Sp. z o.o. (Rybnik), przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie “Budowa maszyn i urządzeń”. Zlecenie zostało zrealizowane z wykorzystaniem zaplecza technicznego Akademii Morskiej.

logoAM2015Zostaliśmy także wybrani Operatorem „Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”. To nowe laboratorium, w którym można prowadzić prace komercyjne polegające na badaniu właściwości fizykochemicznych paliw i olejów smarowych. Tego typu infrastruktura zakupiona z funduszy UE często “leży odłogiem”, w przypadku CBP nic takiego nie ma miejsca, ponieważ dzień po podpisaniu umowy pojawiło się pierwsze zlecenie! To bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

southbaltic_2014Centrum Innowacji może także brać udział w projektach unijnych. Dzięki wieloletnim kontaktom w tym obszarze przystąpiliśmy jako partner do projektu “Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go” w ramach programu INTERREG South Baltic. Do liderowania namówiliśmy Gminę Świnoujście, partnerem jest instytucja z Niemiec.
Cel projektu jest bardzo ciekawy, chodzi o uruchomienie w Świnoujściu pojazdów elektrycznych do użytku publicznego. Tego typu rozwiązanie pozytywnie wpłynie na środowisko i wizerunek miasta. Pozostaje nam czekać na pozytywne zaopiniowanie projektu.

Obecnie negocjujemy udział w bardzo ciekawych przedsięwzięciach na styku nauki i biznesu, w tym związanymi z energetyką wiatrową oraz wdrożeniem jednego z wynalazków Akademii Morskiej. Jak tylko pojawią się efekty tych działań, będziemy o nich informowali.