Inkubator Innowacyjności 4.0 – Regulamin uczestnictwa w I konkursie

By | 5 października, 2020

  • Dotyczy: Regulaminu uczestnictwa w I konkursie na przyznanie  minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. jako Członka Konsorcjum MareMed.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działający jako Lider Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. działająca jako Członek Konsorcjum MareMed, na podstawie § 13 ust. 4 regulaminu uczestnictwa w I konkursie na przyznanie minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0“ realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. jako Członka Konsorcjum MareMed (dalej zwanego „Regulaminem“), informuje, że z dniem 5 października 2020 r., do Regulaminu zostały wprowadzone następujące zmiany:

§ 1

§ 1 pkt 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„10) Uczestnicy Konkursu – Zespół Badawczy, którego skład może być także rozszerzony o inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzające podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu, z zastrzeżeniem, iż Doktoranci i Studenci podpiszą oświadczenie o przeniesieniu praw własności intelektualnej zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu Wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”

§ 2

§ 1 pkt 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„14) Zespół Badawczy – zespół, w skład, którego wchodzi co najmniej jeden Pracownik Naukowy jako opiekun merytoryczny oraz co najmniej dwóch studentów albo co najmniej jeden student i co najmniej jeden doktorant albo co najmniej dwóch doktorantów.”

 

Ostateczną treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu – tekst jednolity Regulaminu.

Załączniki:

  1. Tekst jednolity Regulaminu

Szczecin, dn. 05.10.2020 r.