Monthly Archives: czerwiec 2016

CIAM Operatorem „Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”!

Z radością informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. zostało wybrane Operatorem tej infrastruktury badawczej. slide_1

Oznacza to, że CIAM będzie prowadził prace polegające na komercyjnym wykorzystaniu powyższego Centrum (inaczej CBP), w celu umożliwienia realizacji prac badawczych na zlecenie przedsiębiorstw na zasadach komercyjnych w obszarze określenia obecnego i prognozowania stanu paliwa lub innych cieczy roboczych oraz ich optymalnego wykorzystania.

Do usług CBP zaliczamy:
– badania standardowych własności fizykochemicznych paliw i olejów smarowych,
– badania zawartości cząstek metali metodą spektrofotometrii emisyjnej w paliwach i olejach,
– analizę zawartości siarki w produktach ropopochodnych,
– badania pozostałości po koksowaniu w produktach naftowych metodą micro,
– analizę gazów spalinowych z silników o zapłonie samoczynnym;
– badania wód zaolejonych,
– badania czystości i określanie klasy czystości olejów hydraulicznych
– analizę wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej,
– analizę zawartości Ca, Ba, Si, Pb, P, S w apatytach, fosfatach, siarce pylistej, popiołach dymnicowych, pyłach zbożowych na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF),
– spektrometrię w podczerwieni oraz pomiary wzbudzenia i emisji fluorescencji w systemie skaningowym i w układzie komputerowej analizy danych z software FL WinLab.

slide_2Jest to trzecie laboratorium, które AM przekazuje w zarządzanie swojej spółce celowej. Rozwiązanie, w którym podmiot zewnętrzny obsługuje i zarządza infrastrukturą badawczą jednostki naukowej, jest ciągle czymś nowym w Polsce. Ma ono jednak wiele plusów, do których należy zaliczyć m.in. szybszą oraz sprawniejszą obsługę zleceniodawców oraz możliwość zastosowania konkurencyjnych stawek rynkowych.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska powstało na bazie doświadczeń i sprzętu Wydziałowego Laboratorium Badania paliw i cieczy roboczych Wydziału Mechanicznego. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 jest doposażane w unikalną, najnowocześniejszą specjalistyczną aparaturę badawczą oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia innowacyjnych badań i usług. Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska to najnowszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska
Akademii Morskiej w Szczecinie.
ul. Willowa 2
71-650 Szczecin

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Więcej informacji o CBP: http://cbp.am.szczecin.pl/

FILM PROMUJĄCY: https://youtu.be/OABosESyEJ8

 

 

loga_UE