Monthly Archives: luty 2018

Konkurs o grant – spotkanie informacyje

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE II KONKURSU W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI +

W imieniu konsorcjum MareMed serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu ogłoszonego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 w Sali Rad Wydziałów PUM (s.109) przy ulicy Rybackiej 1.

Spotkanie otwarte jest zarówno dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jak  i Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach konkursu wybranych zostanie co najmniej 5 projektów B+R. Wartość pojedynczego grantu wyniesie do 100 000 zł brutto,  z czego do 90 000 zł brutto będzie można wykorzystać m.in. na zakup odczynników,  materiałów laboratoryjnych oraz sprzętu, usług badawczych, a także wyjazdy służbowe czy usługi informatyczne. Pozostała część dofinansowania przeznaczona będzie na pakiet prawny, obejmujący m.in. badanie czystości danego rozwiązania, ochronę prawną. Ponadto z każdym z zespołów wybranych do dalszej współpracy zostaną przeprowadzone warsztaty, które będą miały na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań prawnych, które mogą mieć szczególnie istotny charakter z perspektywy planowania realizacji projektu oraz późniejszego wdrożenia usługi lub produktu na rynku.

Regulamin oraz dokumentacja dotycząca II konkursu dostępna jest na naszej stronie:

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres cttpum@pum.edu.pl do dnia 14.02.1018 r .

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Konkurs o grant

 

inkubator

 

Szczecin, 5 lutego 2018 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+” (MNiSW), realizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR) oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza:

KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU
(do 100 000 zł brutto)

… który zostanie przeznaczony na rozwój prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in.  prace przedwdrożeniowe oraz ochronę patentową.

DLA KOGO
Uczestnikami Konkursu mogą być Pracownicy naukowi, Doktoranci, Studenci, Zespoły Badawcze AM/ PUM lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzające podjąć prace badawcze.

NA CO
Wydatki kwalifikowane w ramach Minigrantu:
a) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
b) koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań związanych z tematyką projektu,
c) wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
d) koszty aparatury naukowo-badawczej (odpisy amortyzacyjne, koszty odpłatnego korzystania z aparatury (leasing i wynajem)*
e) usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
f) opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania),
g) koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu,
h) wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe do 10 000 tys. brutto,
i) koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach wystaw i targów.

BUDŻET POJEDYNCZEGO MINIGRANTUengine-1526233-1919x1279
Przyznane środki w ramach Minigrantu obejmować będą łącznie:
a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;
b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie należy złożyć wniosek o Minigrant do Organizatorów Konkursu, tj. odpowiednio:
a. Uczestnicy Konkursu z PUM w biurze Centrum Transferu Technologii PUM, ul. Podgórna 22, pok. 32-34, III piętro
b. Uczestnicy Konkursu z AM w siedzibie CIAM, w biurze przy ul. Starzyńskiego 9 lok 102, 70-506 Szczecin,
do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00.

INFORMACJE DODATKOWE
a) projekty powinny dotyczyć rozwiązań, które będą miały szansę na komercjalizację rynkową,
b) wnioski o uczestnictwo w konkursie będą oceniane dwustopniowo, w tym przez Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli sektora gospodarczego,
c) jeden projektodawca może złożyć kilka projektów
d) w przypadku projektów morskich, kierownikiem Minigrantu może być zleceniobiorca CIAM,
e) okres realizacji Minigrantu to maks. 9 miesięcy od momentu otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania,
f) prawa do zgłaszanych rozwiązań powinny w całości lub częściowo należeć do PUM lub CIAM lub być oddane w zarząd CIAM uprawniający do zgłoszenia do Konkursu,
f) promowane są projekty wspólne AM i PUM.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: info@innoam.pl lub lider programu (PUM).

ZAŁĄCZNIKI
1.
Regulamin konkursu
2. załącznik 1 – Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu
3. załącznik 2 – Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych

* koszty zakupu aparatury są mocno ograniczone, Minigranty nie będą udzielane na projekty sprzętowe.

 

Daniel Wiaterek

Prezes Zarządu

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

loga-inkub-pasek