Monthly Archives: październik 2020

Wyniki pierwszego konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna w składzie:

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM,

– dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS – Prorektor ds. Nauki AM,

– p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland,

– p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

– p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

 

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 5 projektom złożonym w ramach pierwszego konkursu na przyznanie Minigrantu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Łącznie wpłynęło 16 wniosków, w tym 13 z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 3 z Akademii Morskiej w Szczecinie. Dofinansowanie otrzymały projekty, których punktacja przekroczyła 75% możliwej do osiągnięcia wartości tj. 75 punktów. Spośród zwycięskich projektów 1 należy do zespołu z Akademii Morskiej w Szczecinie, 3 do zespołów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, natomiast 1 projekt ma charakter interdyscyplinarny (zespół z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

  • „PhageCream – preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalczający infekcje skóry na tle Staphylococcus aureus” – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej;
  • „Nowatorskie stanowisko pomiaru przewodności cieplnej materiałów niejednorodnych, ze szczególnym uwzględnieniem sandwiczy z aluminiowych pian kompozytowych” – pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Katarzyny Gawdzińskiej;
  • „Aplikacja mobilna do diagnostyki minimalnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby” – pod kierownictwem dr n. med. Ewy Wunsch;
  • „ThoraxPlanner” – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie do automatycznego planowania implantacji stent-graftów do tętniaka aorty piersiowej” – pod kierownictwem dr n. med. Pawła Rynio;
  • „Innowacyjny, zautomatyzowany pomiar kątów zeza z wykorzystaniem systemów wizyjnych i wirtualnej projekcji stereoskopowej” – pod kierownictwem dr hab. prof. PUM Moniki Modrzejewskiej.

Pełna lista rankingowa projektów, wraz z punktacją Rady Merytorycznej i Rady Inwestycyjnej przedstawia się następująco:

Lp. Numer projektu Imię i Nazwisko Kierownika Projektu Punktacja
1. 1/PUM/2020 dr hab. n. med. Ewa Wunsch 77,33
2. 2/PUM/2020 dr hab. prof. PUM Monika Modrzejewska 77,50
3. 3/PUM/2020 dr n. med. Katarzyna Galant 61,00
4. 4/PUM/2020 dr n. zdr. Magdalena Ptak 55,33
5. 5/PUM/2020 lek. Krzysztof Szczygieł 74,40
6. 6/PUM/2020 dr hab. n. med. Arkadiusz Tomasz Kazimierczak 60,17
7. 7/PUM/2020 dr n. med. Paweł Rynio 75,67
8. 8/PUM/2020 dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski 72,33
9. 9/PUM/2020 prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska 73,33
10. 10/PUM/2020 prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska 77,67
11. 11/PUM/2020 dr hab. n. med. prof. PUM Ewa Sobolewska 73,67
12. 12/PUM/2020 prof. dr hab. Ewa Stachowska 70,17
14. 1/CIAM/2020 prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska 75,17
15. 2/CIAM/2020 dr inż. Agnieszka Deja 71,83
16. 3/CIAM/2020 dr inż. adiunkt of. st. mech. okr. Przemysław Kowalak 74,83

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Wkrótce opiekunowie poszczególnych Minigrantów skontaktują się w Kierownikami Projektów, które otrzymały dofinansowanie, w celu podpisania umów o realizację Minigrantów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych konkursach w ramach projektu.

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Szczecin, dn. 28.10.2020 r.

Informacja o terminie publikacji wyników – I konkurs „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż obecnie trwa zdalna ocena wniosków dopuszczonych do II etapu oceny merytorycznej w konkursie na przyznanie minigrantu w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” przez Radę Inwestycyjną.

 

W związku z tym przewidywany termin publikacji ostatecznych wyników to 30.10.2020 r.

Daniel Wiaterek
Prezes Zarządu

 

Szczecin, dn. 26.10.2020 r.

Inkubator Innowacyjności 4.0 – Regulamin uczestnictwa w I konkursie

  • Dotyczy: Regulaminu uczestnictwa w I konkursie na przyznanie  minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. jako Członka Konsorcjum MareMed.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działający jako Lider Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. działająca jako Członek Konsorcjum MareMed, na podstawie § 13 ust. 4 regulaminu uczestnictwa w I konkursie na przyznanie minigrantu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0“ realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o. jako Członka Konsorcjum MareMed (dalej zwanego „Regulaminem“), informuje, że z dniem 5 października 2020 r., do Regulaminu zostały wprowadzone następujące zmiany:

§ 1

§ 1 pkt 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„10) Uczestnicy Konkursu – Zespół Badawczy, którego skład może być także rozszerzony o inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzające podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu, z zastrzeżeniem, iż Doktoranci i Studenci podpiszą oświadczenie o przeniesieniu praw własności intelektualnej zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu Wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”

§ 2

§ 1 pkt 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„14) Zespół Badawczy – zespół, w skład, którego wchodzi co najmniej jeden Pracownik Naukowy jako opiekun merytoryczny oraz co najmniej dwóch studentów albo co najmniej jeden student i co najmniej jeden doktorant albo co najmniej dwóch doktorantów.”

 

Ostateczną treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu – tekst jednolity Regulaminu.

Załączniki:

  1. Tekst jednolity Regulaminu

Szczecin, dn. 05.10.2020 r.