Audyty

Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia poniższych typów audytów. Współpracując z instytucjami otoczenia biznesu jesteśmy w stanie pozyskać częściowe lub całkowite dofinansowanie zewnętrzne dla przeprowadzenia tego typu prac eksperckich.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt celem doprecyzowania oczekiwań i możliwości w tym zakresie.

boton-1311853Audyt innowacyjności

Polega na ocenie potencjału innowacyjnego firmy, jakim ona dysponuje. Wymaga osobistej wizyty eksperta, który podczas rozmowy z właścicielem lub dyrektorem zarządzającym analizuje „wnętrze” firmy. Ustala czy i w jakich obszarach jest to podmiot innowacyjny, jak tą innowacją zarządzać i wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej.

Audyt tego typu obejmuje m.in. analizę kluczowych procesów, pozycji firmy na rynku względem „otoczenia” (dostawcy, konkurenci, klienci), jak firma z tym otoczeniem współpracuje, jakie działania innowacyjne podejmowała i zamierza podjąć w okresie 5 najbliższych lat, zbadaniu podlega też jak będzie rozwijał się rynek. Oczywiście w zależności od typu klienta i jego potrzeb plan audytu wygląda inaczej, jest indywidualnie dostosowywany.

Rezultatem audytu jest raport, który określa obecny poziom innowacyjności firmy, jej potencjał, wnioski oraz kierunki i zalecenia dot. dalszego rozwoju. Wystawiamy certyfikat uczestnictwa.

Przykłady:

 • Firma zamierza dynamicznie się rozwinąć, szuka niszy, swojej specjalizacji. Audytor sprawdzi potencjał techniczny oraz ludzki firmy, wskaże obszary rozwojowe oraz te, które należy wzmocnić.

Audyt technologiczny

Polega na ocenie potencjału technologicznego firmy, jest bardziej zaawansowaną formą badania od audytu innowacyjnego. Wymaga specjalistycznej wiedzy, tj. dodatkowego eksperta branżowego, np. naukowca. Ekspert wskazuje obszary wymagające wsparcia oraz te, które rokują pozytywnie w kontekście dalszego rozwoju firmy. W tym audycie identyfikujemy słabe i mocne strony firmy. Sprawdzamy potencjał technologiczny, stosowane procedury oraz ewentualne potrzeby dla wzrostu firmy.

10377521_10205084089330146_7485029066065706033_nAudyt tego typu obejmuje m.in. analizę sytuacji ekonomicznej firmy, kluczowych technologii wykorzystywanych w firmie oraz źródła ich pochodzenia / zużycia, analizę procesu produkcyjnego (o ile dotyczy), problemów technologicznych, analizę zasobów ludzkich, profilu technologicznego w stosunku do konkurencji, analizę obszarów B+R oraz inne tematy uzgodnione z klientem.

Rezultatem audytu jest raport. Wystawiamy certyfikat uczestnictwa.

Przykłady:

 • Firma będzie opracowywała nowy produkt, dotychczas wg jej wiedzy niedostępny na rynku. Ekspert zweryfikuje stan technologiczny, branżę oraz potencjał przedmiotowego rozwiązania. Sprawdzi, czy firma da sobie radę z wdrożeniem nowego produktu oraz czy będzie to działanie opłacalne.

Audyt badawczo-rozwojowy

Źródło: http://www.gatehouse.dk

Inny typ audytu, kierowany nie tylko do firm, ale także zespołów badawczych. Sprawdza, czy firma lub zespół mogą uczestniczyć w krajowych lub międzynarodowych programach badawczych. Weryfikuje czy można zastosować ich technologie w praktyce, oceniana jest ochrona własności intelektualnej, otoczenia patentowego czy kompetencji miękkich pracowników zespołu.

Audyt obejmuje swoim zakresem m.in. analizę podmiotu / naukowców pod kątem prowadzonych badań i infrastruktury badawczej, analizę potencjału zespołu badawczego, modelu finansowania, ochrony własności intelektualnej, analizę potencjału podmiotu pod kątem wejścia w programy badawcze plus oczywiście to, czego oczekuje klient.

Podobnie jak w audycie innowacyjności efektem jest raport. Wystawiamy certyfikat uczestnictwa.                                                                                                      

Przykłady:

 • Zespół naukowców zrealizował szereg projektów unijnych na poziomie polskim, ma ambicje rozwijać się międzynarodowo. Ekspert podpowie jak podjąć się takiego tematu, jakie są możliwości, szanse oraz braki zespołu naukowego.
 • Firma zainteresowana jest udziałem w projektach konsekracyjnych na poziomie międzynarodowym. Szuka rynków zbytu, nowych partnerów. Ekspert zweryfikuje jej potencjał oraz zaprezentuje możliwości aplikowania o takie środki.

Audyt prawno-organizacyjny / finansowy

Jeszcze nierozpowszechniony, kierowany do większych podmiotów niż firmy mikro. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa, ustalenie aktualnego stanu prawno-organizacyjnego i wyeliminowanie ryzyk.

Audyt pozwoli (przykładowy zakres):

 • Uzyskać ocenę funkcjonowania firmy pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności
 • Usprawnić funkcjonowanie firmy
 • Uzyskać rekomendacje w zakresie form działalności firmy z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego, finansowego, IPR
 • Wskazać mocne i słabe strony firmy, ryzyka, spojrzeć na sposoby zarządzania podmiotem

Efektem audytu jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, opis ryzyk oraz środki zaradcze. Audyt dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa, umożliwia kompleksowe zapobieganie problemów w przyszłości.

Audyt prawno-organizacyjny może mieć formułę prostszą (analiza ładu prawnego) lub szerszą (ład prawny, legalności oprogramowania, bezpieczeństwa IT).

Przykłady:

 • Duża firma produkcyjna zamierza wykonać przegląd procedur, wewnętrznych przepisów, pracownicy sugerują nieprawidłowości i dublowanie się zapisów – celem jest przegląd oraz propozycja systemowego scalenia procedur w firmie
 • Firma handlowa zamierza wyjść ze sprzedażą swoich usług do sieci, chce się zabezpieczyć przed włamaniami, zweryfikować obecne oprogramowanie.
 • Uczelnia wyższa / urząd realizuje wiele wewnętrznych procedur, część z nich nie jest już aktualna z punktu widzenia prawodawstwa – celem jest weryfikacja przepisów pod tym kątem i ich uaktualnienie.

Audyt energetyczny

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań w danym podmiocie (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. To niezależna opinia, stwierdzająca, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Stanowisko badania urządzeń i aparatów WNAudyt składa się z etapów: oceny stanu budynku/budynków, propozycji rozwiązań termomodernizacyjnych oraz wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audytor weryfikuje stan istniejących budynków pod kątem izolacji cieplnej przegród, instalacji grzewczych wraz ze źródłem ciepła, proponuje rozwiązania pozwalające zmniejszyć zużycie ciepła itp.

Audyt energetyczny powinien być zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, dotyczące budynków użyteczności publicznej.
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.223, z 18.12.2008).

Przykłady:

 • Firma produkcyjna, mieszcząca się z 3 budynkach (produkcja, logistyka, zaplecze biurowe) zamierza sięgnąć pod dofinansowanie z programów unijnych na termomodernizację swoich pomieszczeń. W tym celu konieczne jest oszacowanie zakresu, technologii oraz kosztów takiego przedsięwzięcia.