Konkurs o grant

Szczecin, 5 maja 2017 r.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., jako partner projektu „Inkubator Innowacyjności+” (MNiSW), inkubatorrealizowanego w działaniu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4 PO IR) oraz w konsorcjum MareMed z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (Lider), ogłasza:

KONKURS NA PRZYZNANIE MINIGRANTU
(do 100 000 zł brutto)

… który zostanie przeznaczony na rozwój prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in.  prace przedwdrożeniowe oraz ochronę patentową.

DLA KOGO
Uczestnicy Konkursu mogą być Pracownicy naukowi, Doktoranci, Studenci, Zespoły Badawcze AM/ PUM lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych, lub też zamierzające podjąć prace badawcze.

NA CO
Wydatki kwalifikowane w ramach Minigrantu:
a) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
b) koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań związanych z tematyką projektu,
c) wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
d) koszty aparatury naukowo-badawczej (odpisy amortyzacyjne, koszty odpłatnego korzystania z aparatury (leasing i wynajem)*
e) usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
f) opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania),
g) koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu,
h) wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe do 10 000 tys brutto,
i) koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach wystaw i targów.

BUDŻET POJEDYNCZEGO MINIGRANTUengine-1526233-1919x1279
Przyznane środki w ramach Minigrantu obejmować będą łącznie:
a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;
b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie należy złożyć wniosek o Minigrant do Organizatorów Konkursu, tj. odpowiednio:
a. Centrum Transferu Technologii PUM, ul. Podgórna 22, pok. 32-34, III piętro lub
b. Siedziby CIAM przy ul. Starzyńskiego 9 lok 102, 70-506 Szczecin,
do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 15:30. Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze w czerwcu br. 

INFORMACJE DODATKOWE
a) projekty powinny dotyczyć rozwiązań, które będą miały szansę na komercjalizację rynkową,
b) wnioski o uczestnictwo w konkursie będą oceniane dwustopniowo, w tym przez Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli sektora gospodarczego,
c) jeden projektodawca może złożyć kilka projektów
d) w przypadku projektów morskich, kierownikiem Minigrantu może być zleceniobiorca CIAM,
e) okres realizacji Minigrantu to maks. 9 miesięcy od momentu otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania,
f) prawa do zgłaszanych rozwiązań powinny w całości lub częściowo należeć do PUM lub CIAM lub być oddane w zarząd CIAM uprawniający do zgłoszenia do Konkursu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: info@innoam.pl lub pod numerem telefonu 791 81 05 09, a także u lidera programu (PUM).

ZAŁĄCZNIKI
1.
Regulamin konkursu
2. Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu
3. Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych
Załączniki po uzyskaniu grantu:
4. załącznik nr 3

5. załącznik nr 4

UWAGA – 16 maja br. w godz. 10:00-12:00 w Sali Tradycji AM odbędzie się tzw. Giełda Pomysłów z udziałem naukowców z AM oraz PUM. Serdecznie zapraszamy – więcej informacji oraz zapisy!

* koszty zakupu aparatury są mocno ograniczone, Minigranty nie będą udzielane na projekty sprzętowe.

loga-inkub-pasek