Naukowa Baza Danych w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych

Baza gromadzi informacje o osiągnięciach naukowych pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych jednostki naukowej, w celu m.in. upowszechniania ich osiągnięć naukowych na zewnątrz, monitorowania ich aktywności, a także umożliwienia przeprowadzania sprawozdawczości na poziomie wszystkich jednostek uczelni. Baza umożliwia również przeprowadzenia oceny nauczyciela akademickiego na podstawie m.in. zawartych w NBD danych.

Celem działania  Bazy jest:

 1. Zwiększenie możliwości indeksowania publikacji naukowych pracowników w zewnętrznych bazach publikacji naukowych;
 2. Zaprezentowanie oferty naukowo badawczej pracowników na zewnątrz;
 3. Ułatwienie i ujednolicenie w ramach uczelni zbierania przetwarzania informacji, wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o finansowaniu nauki i przewidzianych tą ustawą do przekazywania do Systemu Informacji o Nauce, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”; oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie systemu informacji o nauce;
 4. Przygotowanie danych dla potrzeb kompleksowej oceny (parametryzacji) jednostek;
 5. Przygotowanie danych dla potrzeb wewnętrznych parametryzacji dokonywanych na poziomie uczelni lub jednostek organizacyjnych; raportowanie na potrzeby wewnętrzne jednostki wg zadanych kryteriów
 6. Bieżące monitorowanie aktywności naukowo – badawczej poszczególnych pracowników.

Funkcjonalność m.in.:

 1. Gromadzenie osiągnięć naukowych pracowników;
 2. Generowanie ankiet pracowników;
 3. Generowanie osiągnięć jednostek, wydziałów i katedr;
 4. Generowanie indywidualnych raportów osiągnięć pracownika;
 5. Gromadzenie danych na potrzeby oceny parametrycznej;
 6. Możliwość zintegrowania bazy z systemem kadrowym jednostki oraz innymi systemami zgodnie z potrzebami jednostki;
 7. Możliwość dostosowania bazy do indywidualnych potrzeb instytucji;
 8. Możliwość zamieszczania komunikatów o nowych funkcjonalnościach;
 9. Eksport do PBN MS danych w zakresie publikacji naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.;
 10. Możliwość eksportu danych do systemu Polon (po uruchomieniu przez Polon tej funkcjonalności);
 11. Możliwość eksportu danych do innych systemów.
 12. Bieżąca aktualizacja listy czasopism punktowych.

Pełna nazwa wynalazku: Oprogramowanie do Naukowej Bazy Danych w dziedzinie Badań Naukowych i Prac rozwojowych

Dla: jednostek naukowych

Zakres branżowy: szkolnictwo wyższe, IT

Typ oczekiwanej współpracy: sprzedaż licencji

Forma własności intelektualnej: know-how, prawa autorskie

Technology Readiness Level: VI – działa w intranecie