Doradztwo

Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie szeroko rozumianego transferu technologii z nauki do gospodarki. Korzystamy z usług wysoko wykwalifikowanej kadry ekspertów na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Posiadamy kompetencje w zakresie:

  • Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia (wybór ścieżek komercjalizacji, wycena technologii, poszukiwanie partnerów i inwestorów, model spin-off / spin-out, opracowanie dokumentacji np. licencyjnej)
  • Spółki celowe uczelni wyższych (zasady, tworzenie i funkcjonowanie w ekosystemie transferu technologii – kodeks spółek handlowych, relacje właścicielskie (nadzór właścicielski uczelni, pośredni nadzór Skarbu Państwa), wycena i wniesienie aportu do spółki celowej, umowa o zarządzanie prawami własności intelektualnej. Aspekty podatkowe. Zamówienia publiczne, pomoc publiczna. Relacje z jednostką macierzystą. Księgowość i podatki. SC jako inwestor i spółka matka)
  • Ochrona IPR (wynalazki i patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how, prawa autorskie, bazy danych – rodzaje i kategorie praw (utworów, wynalazków, patentów itp.). Prawo własności intelektualnej a działalność naukowca – szczególna pozycja naukowca i uczelni. Regulamin ochrony własności intelektualnej, regulamin korzystania z laboratoriów)
  • Transfer technologii  (zasady umów przenoszących prawa i udostępniających dobra intelektualne do korzystania. Konsorcja naukowe, badawcze i przemysłowe. Działalność gospodarcza na bazie infrastruktury uczelni – wykorzystanie sprzętu i laboratoriów do świadczenia usług, świadczenie takich usług a projekty dofinansowane ze środków unijnych i pomoc publiczna)

Oferujemy również pomoc w opracowywanie dokumentacji konkursowej do programów UE (programy NCBR, MNiSW, RPO, POIR, Horyzont 2020, itp.) oraz prowadzeniu negocjacji z inwestorami publiczno-prywatnymi (SF, VC, BA).

Chcemy by nasza oferta była możliwie praktyczna, codziennie pracujemy „w transferze”, stąd uważamy, że wiedza oraz umiejętności jakie posiadamy są unikalne na rynku krajowym. Jesteśmy w stanie dopasować zakres doradztwa do Państwa oczekiwań. Aspekty prawne realizujemy we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafał Malujda.